Jak prawidłowo odwołać się do Krajowej Izby Odwoławczej

Firmy, które startowały w przetargu, a mają wątpliwości co do rozstrzygnięcia, mogą skorzystać z Krajowej Izby Odwoławczej. Warto dobrze zapoznać z przepisami i zasadami odwołania.

Jednak jeżeli przepisy są dla nas niejasne możemy skorzystać z pomocy prawnika, który pomoże nam przygotować odpowiednie dokumenty. Jednak przed samym złożeniem odwołania należy bardzo dobrze sprawdzić czy przedstawiane zarzuty są słuszne. Należy zastanowić się co będziemy mogli udowodnić, z pewnością warto zapoznać się z różnego rodzaju kryteriami określanymi przez zlecającego dane pace. Poszczególne odwołania mogą dotyczyć konkretnych spraw i czynności może być to przykładowo: odwołanie od odrzucenia oferty, odwołanie od wykluczenia wykonawcy, odwołanie od treści specyfikacji, odwołanie od wyboru oferty, odwołanie od zmiany siwz, odwołanie od wyjaśnienia siwz przez zamawiającego. Odwołanie do KIO przysługuje wykonawcy od zaniechania przez zamawiającego dokonania czynności. Może być to odwołanie od zaniechania wezwania do uzupełnienia dokumentu, co powodowało odrzuceniem oferty.

W ustawie o prawie zamówień publicznych istnieje przepis, który zobowiązuje zamawiającego do wykonania tych czynności. Jeżeli mamy wątpliwości w odwołaniu może pomóc nam kancelaria odwołanie do KIO, należy przygotować z dużą starannością. Mamy wówczas większe szanse na korzystne dla nas rozstrzygnięcie. Kancelaria prawna mająca doświadczenie w podobnych sprawach z pewnością doradzi nam jak ma wyglądać tego rodzaju odwołanie. Trzeba przygotować odpowiednie dokumenty po dokładnym zapoznaniu się z zasadami przetargu, musimy dokładnie poznać zasady wyboru oferentów. Krajowa Izba Odwoławcza została powołana ustawą z dnia 13 kwietnia 2007 r. nowelizującą ustawę Prawo zamówień publicznych, w celu rozpoznawania odwołań wnoszonych w toku postępowań o udzielenie zamówień publicznych. Postępowanie przed KOI wygląda jak postępowanie przed sądem polubownym. Warto wiedzieć iż od orzeczenia KIO przysługuje skarga do sądu okręgowego.